ايران و افغانستان؛ پلها و پيوندها

ايران و افغانستان؛ پلها و پيوندها

افغانستان با ۶۴۹۵۰۷ كيلومتر مربع، با ايران، چين، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان همسايهاست. دوازده درصد سرزمينهاي آن ( ۳۰۰۰۰ كيلومترمربع) قابل كشت و ۴۶ درصد آن بيابان و سه درصد آن جنگل است. از آن رو كه تا كنون سرشماري درستي انجام نگرفته و شمار كوچندگان و آوارگان در نوساناست، جمعيت آن از ۱۶ تا ۲۲ ميليون تن تخمين زده مي شود.
آمدن نام افغانستان، پاكستان و بويژه تاجيكستان در اين بررسي مي تواند نشان دهندة همسانيها و پيوندهاي تاريخي و فرهنگي ميان سرزمينهاي ايران گذشته ياحوزة فرهنگي ايران باشد. در سال ۵۱۸ پ.م. داريوش دره رود سند و بخشي از پنجاب را به امپراتوري گسترده خود افزود. در سال ۳۲۷ پ.م. با فرو افتادن هخامنشيان ب هدست اسكندر مقدوني، وي به افغانستان كنوني رسيد و از گذرگاههاي كوهستاني آن گذشت و به جايي كه امروز ايالت پنجاب پاكستان است، پاي نهاد. ۱ پس ازاسكندر، در دوران اشكانيان نيز فرمانروايي ايران بر اين ، مناطق برقرار بود. ۲ در سده هفتم هجري، در سال ۶۲۴سپاهي از مسلمانان به ايالت سند در پاكستان امروزيرسيد. در سال ۱۳۹۸ ميلادي، تيمور لنگ، بر مرزهاي شمالي شبه قاره چنگ انداخت. پرداختن به روند تاريخي شكل گيري مرزهاي سياسي كنوني، از حوصلهاين نوشتار بيرون است و خواننده مشتاق را به نوشتار ديگر نگارنده حوالت مي دهم. ۳افغانستان در جايي واقع شده است كه ارتفاع منطقه آسياي ميانه به تدريج افزايش مي يابد تا سرانجام به هيماليا، بزرگترين و بلندترين رشته كوه جهان م يرسد.
افغانستان از ديد جغرافيايي، از كوههاي ناهموار و « استپ » خطرناك و دشتهاي بلند و خشك، كه به آنها مي گويند، تشكيل شده است. از همين رو، كمابيش در سراسر خاك آن كشور، مردمان با دشواريهايي روب هرويند. تنها كمي بيش از ده درصد خاك افغانستان براي كشاورزي مناسب است و حتي در اين گستره نيز كشت و كار نيازمند سامانه هاي آبياري است كه آب آنهااز رودها و چشمه هاي پيرامون تأمين م يشود. بنابراين،جاي شگفتي نيست كه مردمان افغانستان، مقاوم و پرطاقت هستند و براي خشنود و آسوده بودن در زندگي،توقعات كمي دارند. ۴درباره گروهي از مردمان، « ملت » كاربرد اصطلاحالبته بار سياسي و فرهنگي ويژه دارد و اگر بتوان درتاريخ معاصر از مقطعي آنرا درباره افغانستان به كاربرد، در گذشته هاي دورتر به علت نزديكي و پيوندهايبسيار ميان ايران و افغانستان و…، نم يتوان به جداييمردماني كه اكنون در دو سرزمين با مرزهاي سياسي جداجغرافيا تاريخ را م يسازد. انسا نها » . م يزيند، حكم دادجيسون «. فقط كمي رنگ و لعاب به آن اضافه م يكننداليوت، جهانگرد و سفرنامه نويس، اين جمله را بطورخاص در مورد افغانستان به كار برده و در واقع، درميان همة كشورهاي جهان، اين گفته درباره افغانستانبه حقيقت نزديكتر است. در اين كشور، كه دربرگيرندهكوهستانهاي صعب العبور و دشتهاي خشك است، از يكسو جدايي و از سوي ديگر وابستگيها ميان گروههايگوناگون، فرهنگهاي گوناگون و گاه شگفت انگيزي پديدآورده است و اين گروهها تنها در تاريخ معاصر و چهبسا با اكراه، بعنوان يك ملت در كنار هم جمع شده اند.افغانستان در بخشي از آسياي ميانه واقع شده است وبه دريا راه ندارد. جغرافياي خشن اين كشور، سببشده است كه بسياري از مسافران با هدف رفتن به ديگرمناطق از راه زميني، يا امروزه با هواپيما، هرچه زودتر از افغانستان بگذرند كند تا خود به امور خويش بپردازد، افغانستان يكي ازمنزوي ترين مناطق كره زمين خواهد بود…

دانلود فایل کامل مقاله : ايران و افغانستان؛پل ها و پيوندها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>