ایران و افغانستان؛ پلها و پیوندها

ایران و افغانستان؛ پلها و پیوندها

افغانستان با 649507 کیلومتر مربع، با ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان همسایهاست. دوازده درصد سرزمینهای آن ( 30000 کیلومترمربع) قابل کشت و 46 درصد آن بیابان و سه درصد آن جنگل است. از آن رو که تا کنون سرشماری درستی انجام نگرفته و شمار کوچندگان و آوارگان در نوساناست، جمعیت آن از 16 تا 22 میلیون تن تخمین زده می شود.
آمدن نام افغانستان، پاکستان و بویژه تاجیکستان در این بررسی می تواند نشان دهنده همسانیها و پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان سرزمینهای ایران گذشته یاحوزه فرهنگی ایران باشد. در سال 518 پ.م. داریوش دره رود سند و بخشی از پنجاب را به امپراتوری گسترده خود افزود. در سال 327 پ.م. با فرو افتادن هخامنشیان ب هدست اسکندر مقدونی، وی به افغانستان کنونی رسید و از گذرگاههای کوهستانی آن گذشت و به جایی که امروز ایالت پنجاب پاکستان است، پای نهاد. 1 پس ازاسکندر، در دوران اشکانیان نیز فرمانروایی ایران بر این ، مناطق برقرار بود. 2 در سده هفتم هجری، در سال 624سپاهی از مسلمانان به ایالت سند در پاکستان امروزیرسید. در سال 1398 میلادی، تیمور لنگ، بر مرزهای شمالی شبه قاره چنگ انداخت. پرداختن به روند تاریخی شکل گیری مرزهای سیاسی کنونی، از حوصلهاین نوشتار بیرون است و خواننده مشتاق را به نوشتار دیگر نگارنده حوالت می دهم. 3افغانستان در جایی واقع شده است که ارتفاع منطقه آسیای میانه به تدریج افزایش می یابد تا سرانجام به هیمالیا، بزرگترین و بلندترین رشته کوه جهان م یرسد.
افغانستان از دید جغرافیایی، از کوههای ناهموار و « استپ » خطرناک و دشتهای بلند و خشک، که به آنها می گویند، تشکیل شده است. از همین رو، کمابیش در سراسر خاک آن کشور، مردمان با دشواریهایی روب هرویند. تنها کمی بیش از ده درصد خاک افغانستان برای کشاورزی مناسب است و حتی در این گستره نیز کشت و کار نیازمند سامانه های آبیاری است که آب آنهااز رودها و چشمه های پیرامون تأمین م یشود. بنابراین،جای شگفتی نیست که مردمان افغانستان، مقاوم و پرطاقت هستند و برای خشنود و آسوده بودن در زندگی،توقعات کمی دارند. 4درباره گروهی از مردمان، « ملت » کاربرد اصطلاحالبته بار سیاسی و فرهنگی ویژه دارد و اگر بتوان درتاریخ معاصر از مقطعی آنرا درباره افغانستان به کاربرد، در گذشته های دورتر به علت نزدیکی و پیوندهایبسیار میان ایران و افغانستان و…، نم یتوان به جداییمردمانی که اکنون در دو سرزمین با مرزهای سیاسی جداجغرافیا تاریخ را م یسازد. انسا نها » . م یزیند، حکم دادجیسون «. فقط کمی رنگ و لعاب به آن اضافه م یکنندالیوت، جهانگرد و سفرنامه نویس، این جمله را بطورخاص در مورد افغانستان به کار برده و در واقع، درمیان همه کشورهای جهان، این گفته درباره افغانستانبه حقیقت نزدیکتر است. در این کشور، که دربرگیرندهکوهستانهای صعب العبور و دشتهای خشک است، از یکسو جدایی و از سوی دیگر وابستگیها میان گروههایگوناگون، فرهنگهای گوناگون و گاه شگفت انگیزی پدیدآورده است و این گروهها تنها در تاریخ معاصر و چهبسا با اکراه، بعنوان یک ملت در کنار هم جمع شده اند.افغانستان در بخشی از آسیای میانه واقع شده است وبه دریا راه ندارد. جغرافیای خشن این کشور، سببشده است که بسیاری از مسافران با هدف رفتن به دیگرمناطق از راه زمینی، یا امروزه با هواپیما، هرچه زودتر از افغانستان بگذرند کند تا خود به امور خویش بپردازد، افغانستان یکی ازمنزوی ترین مناطق کره زمین خواهد بود…

دانلود فایل کامل مقاله : ایران و افغانستان؛پل ها و پیوندها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *